Spojená škola, Laskomerského 3, Brezno

Spojená škola, Laskomerského 3, Brezno

Laskomerského 3
97701 Brezno
IČO: 37998757

Informácie o inštitúcii Spojená škola, Laskomerského 3, Brezno

Organizačné zložky Spojenej školy v Brezne

 

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA

Nové študijné odbory pre školský rok 2011/2012

V ponuke sú nové študijné odbory!

 

 23 81 6   strojárstvo – ŠkVP GRAFICKÉ SYSTÉMY

 2682 4 mechanik počítačových sietí

 

 uplatnenie:             

 

  montáž počítačových sietí

 

  údržba a opravy počítačov

 

  správa lokálnych počítačových sietí

 

  tvorba www stránok       

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA

 Odbory a profil absolventa
Vyučuje sa tu študijný odbor


škola podnikania (1. E, 1. F,  2. E, 2. F, 3. E, 3. F, 4. E, 4. F)

 

Štvorročné štúdium je ukončené maturitnou skúškou zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka a odborných predmetov (ekonomika, účtovníctvo).


Náš absolvent má:
 
q
  • teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti a riadenie podnikovej činnosti
q
  • potrebnú slovnú zásobu, schopnosť komunikovať s ľuďmi v ústnom a písomnom styku,
q
  • znalosť dvoch svetových jazykov na úrovni, ktorá mu umožní priamy styk s cudzincami.

 

Náš absolvent je:

q
  • kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené zo získavaním a spracovávaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, účtovníctva a vo vedení administratívy a finančného hospodárenia,
q
  • pripravený aj na vysokoškolské štúdium.

 

            Profil absolventa

 

Študijného odboru:  6341 6 škola podnikania

 

Forma a typ štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy  

 

 

1.Celková charakteristika absolventa

 

Absolvent študijného odboru 6341 0 škola podnikania je vo špecializácií pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti a riadenie podnikovej činnosti resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.

Pre kvalifikovaný výkon uvedených činností má absolvent dosiahnuť široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, musí ovládať schopnosť prispôsobenia sa daným podmienkam, vedieť identifikovať to, čo robí podnikanie a riadenie efektívnym, kedy rozhodovať samostatne a kedy na základe tímovej konzultácie. Má byť schopný organizovať svoj čas, svoju prácu, vyrovnávať sa so stresom v práci a vedieť sa samostatne a logicky rozhodovať. Absolvent sa trvalo zaujíma o vývoj v oblasti svojho odborného zamerania štúdiom odbornej literatúry, vie používať progresívne formy a metódy riadenia a podnikateľskej činnosti, je manuálne zručný a zmysluplne, cieľavedome a rozhodne koná v súlade s právnymi a spoločenskými normami, humanizmu, vlastenectva a demokracie.

Absolvent tohto študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium predovšetkým ekonomického prípadne právneho zamerania.

 

2. Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky 

 

2.1.Požiadavky na absolventa v oblasti všeobecného vzdelania

 

Absolvent tohto študijného odboru má mať nasledovné vedomosti a zručnosti:

 

-          potrebnú slovnú zásobu, schopnosť komunikovať s ľuďmi v ústnom a písomnom styku,

-          znalosť dejín slovenského národa, významných období českého národa a svetových dejín,

-          znalosť jedného svetového cudzieho jazyka na úrovni, ktorá mu umožní priamy styk s cudzincami a štúdium zahraničnej literatúry s použitím slovníka a ďalších pomôcok,

-          znalosť širokého základu matematiky, podporujúceho štúdium odborných predmetov a prípadne ďalšie štúdium na vysokých školách,

-          znalosť základov prírodných zákonitostí a vzťahov medzi vonkajším prostredím a spoločenským vývojom,

-          znalosť a spôsobilosť eticko-mravných a občiansko-právnych pravidiel spoločnosti,

-          základnú znalosť potreby telesného pohybu a telesnej kultúry, ako nevyhnutného predpokladu pre kvalitný výkon povolania,

-          dobrú znalosť základov medziľudskej komunikácie - poskytovanie informácií, ovplyvňovanie ľudí, získavanie informácií od ľudí, vedenie schôdzí a zúčastňovanie sa na nich,

-          chápať význam rodiny a domova pre uzatváranie zdravej osobnosti, získať základné poznatky o kultúre rodinných vzťahov, manželského a rodinného spolunažívania.

 

2.2. Požiadavky na absolventa v oblasti odborného vzdelávania

       

 2.2.1. Požadované odborné vedomosti

 

Absolvent odborného zamerania škola podnikania má:

 

      -          poznať základné ekonomické pojmy charakterizujúce trhovú ekonomiku, 

      -          ovládať teoretické a praktické poznatky trhovej ekonomiky na firemnej úrovni pre podnikateľský sektor,

-          ovládať možnosti registrácie a prevádzkovania živnosti a malých a stredných podnikov,

-          mať poznatky z ekonomiky a riadenia podnikovej činnosti a poznať spôsoby, ako dosiahnuť podnikateľské ciele organizácie,

-          ovládať právne normy a predpisy pre podnikateľskú sféru, orientovať sa v platnom právnom poriadku,

-          poznať úlohy a význam ekonomických informácií finančného účtovníctva,

-          vedieť využívať modernú informačnú a výpočtovú techniku v podnikaní,

-          ovládať techniku spoločenskej komunikácie, komunikácie s obchodnými partnermi, so zákazníkom, podriadenými a nadriadenými,

-          ovládať kalkuláciu cien, mzdovú problematiku a pracovnoprávnu problematiku na úrovni malého a stredného podniku,

-          ovládať problematiku finančného manažmentu,

-          ovládať vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva malej firmy na PC,

-          ovládať manažment kvality a zavádzanie noriem ISO 9000 v malých podnikoch,

-          vedieť vypracovať marketingový plán malého a stredného podniku,

-          primerane ovládať problematiku daní, bankovníctva a poisťovníctva pre potreby podnikateľov,

-          mať základné poznatky z psychológie a sociológie práce.

     

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

UČEBNÉ ODBORY TROJROČNÉ :

 

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

Doba trvania: 3 roky

Ukončenie štúdia: úspešné vykonanie záverečnej skúšky

doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list             

Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie

Uplatnenie: možnosť dosiahnuť úplné stredné odborné vzdelanie pokračovaním v nadstavbovom štúdiu dennou formou – doba trvania 2 roky

 

Ponúkané odbory:

 

- 2464 2 strojný mechanik

-  určené pre chlapcov a dievčatá, štúdium končí záverečnou skúškou,  uplatnenie v strojárskych dopravných a stavebných podnikoch 

                            

- 3355 2 stolár

-  určené pre chlapcov a dievčatá, štúdium končí vykonaním záverečnej  skúšky,  uplatnenie – ako zamestnanec v stolárskej výrobe, obchod s  nábytkom alebo živnostník                    

 

- 6460 2  predavač           

-  určené pre chlapcov a dievčatá, štúdium končí  vykonaním    záverečnej skúšky, uplatnenie ako  predavač, skladník, živnostník

 

- 64 89 2  hostinský, hostinská

 - určené pre chlapcov a dievčatá, štúdium končí vykonaním  záverečnej skúšky, uplatnenie –    v profesii kuchár – čašník, so zameraním na pohostinstvo

 


UČEBNÉ ODBORY DVOJROČNÉ:

 

Pre žiakov, ktorí neúspešne ukončili 9. ročník ZŠ, prípadne ukončili v nižšom ako 9. ročníku ZŠ /mim.6 trieda ZŠ /.

Dosiahnuté vzdelanie:  Nižšie stredné odborné vzdelanie-ISCED 2C   

Poskytnutý stupeň vzdelania:  Vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list

Spôsob ukončenia: Záverečná skúška

 

- 2478 0 strojárska výroba

- 3178 0 výroba konfekcie

 

 


ŠTUDIJNÉ ODBORY:

 

Podmienky prijatia:  úspešné ukončenie 9. roč. ZŠ, zdravotná spôsobilosť

Doba prípravy:   4 roky

Ukončenie štúdia:  maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Uplatnenie:  možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Širšie uplatnenie v rôznych profesiách

 

Ponúkané odbory

          

- 2682 4 mechanik počítačových sietí

 

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Karol Müller Riaditeľ
mullerkarol . t-com . sk
PaedDr. Danka Kubušová Zástupkyňa
danka @ spsbr . edu . sk
Ing. Marian Moravčík Zástupca
marian @ spsbr . edu . sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit